Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4
Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Kamińska Ewa,
  • adres e-mail - przedszkole20@tomaszow-maz.pl,
  • numer telefonu - 447239420,
  • adres do korespondencji - PRZEDSZKOLE NR 20, Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 20 wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedszkole 20 mieści się na ulicy Sikorskiego 6A. Wjazd do Przedszkola nr 20 jest od ulicy Sikorskiego oraz Wandy Panfil. Ulica , przy której mieści się przedszkole nie jest ulicą przelotową ( metalowe ogrodzenia w pasie ulicy ). 

Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Sikorskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach funkcjonowania przedszkola. 

Aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie i przejść przez furtkę, następnie chodnikiem dotrzeć do schodów ( 6 stopni ), drzwi wejściowych do wiatrołapu - otwieranie ręczne na zewnątrz. Przy pierwszych drzwiach wejściowych po prawej stronie na wysokości 140 cm znajduje się dzwonek. Przy drugich drzwiach otwieranych ręcznie do wewnątrz na wysokości 140 cm po prawej stronie znajduje się domofon.

Budynek jest jednokondygnacyjny.

Do budynku oprócz stopni wiedzie podjazd od bramy z prawej strony budynku i schodów. 

W budynku nie ma windy do przewozu osób, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Przed posesją przedszkola po prawej stronie budynku znajdują się miejsca parkingowe. Wjazd na parking możliwy jest tylko od ulicy Wandy Panfil. Z lewej strony parkingu wydzielone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma progów, wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do toalety dla osób niepełnosprawnych, należy wyjść z szatni drzwiami po prawej stronie. Toaleta znajduje się w korytarzu - drugie drzwi od lewej strony.

W przedszkolu istnieje możliwość ze skorzystania z tłumacza języka migowego w godzinach 9:00 - 13:00.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 44 723 94 20lub e-mailowo: przedszkole20@tomaszow-maz.pl

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.