Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

nr 29/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

(Zarządzenie Prezydenta miasta w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym).

UCHWALA LXXXIV 667 2023 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

( Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

TERMIN: 26.02.2024 GODZ. 8:00 – 29.02.2024 GODZ. 16:00

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 u nauczycieli/ wicedyrektora.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy dla swoich dzieci wyrażą chęć edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w tym samym zespole szkolno – przedszkolnym ( w naszym przypadku ZSP nr 4 ) również składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu ( w naszym przypadku z zaznaczeniem Szkoła Podstawowa nr 1 ).
 3. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić w formie papierowej. Formularz jest dostępny w przedszkolu lub na stronie ZSZO

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx

 1. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie decydując się na zmianę przedszkola/ oddziału przedszkolnego nie składają deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko uczestniczy w takim przypadku w postępowaniu rekrutacyjnym w późniejszym terminie na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w dotychczasowej placówce nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.
 3. Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
 4. Po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wprowadzeniu do systemu, ustalona zostanie liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja dla dzieci z Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapisywanych po raz pierwszy.

REKRUTACJA

Przed wyborem przedszkola warto zapoznać się z ofertą wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Szczegółowe informacje o przedszkolach zamieszczone będą od 26 lutego 2024 r. na stronie ZSZO:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx

w zakładce” Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”.

TERIN REKRUTACJI: 12.03.2024 godz. 8:00 – 22.03.2024 godz. 15:00

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.
 2. We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej ( maksymalnie 3 ) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 3. Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest placówką pierwszego wyboru.
 4. W przypadku, gdy w wybranym na pierwszym miejscu przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka do innej placówki.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnia się elektronicznie na stronie internetowej: https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx

w zakładce” Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”.

Istnieją dwie możliwości podpisu i złożenia wniosku:

 1. Podpis elektroniczny, który składamy w systemie po wypełnieniu wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników potwierdzających spełnienie kryteriów. Wniosek w formie elektronicznej trafia do placówki pierwszego wyboru.
 2. Wydrukowanie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami oraz dostarczenie go do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

- Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 obejmuje także dzieci, które we wrześniu 2024 r. będą miały ukończone 2,5 roku.

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

- Podpis obojga rodziców nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw.

- W przypadku braku zgody rodziców/ podpisu obojga/ konieczne jest rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

- zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach

 1. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna odrzuca wniosek, uzasadniając powód.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na drzwiach wejściowych przedszkola.

TERMIN PUBLIKACJI LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH: 03.04.2024 godz. 11:00 – 12:00

 1. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne lub elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

TERMIN SKŁADANIA POTWIERDZENIA PRZYJĘJECIA WOLI PRZYJĘCIA: 03.04.2024 godz. 12:01 – 09.04.2024 godz.  16:00

 1. Brak potwierdzenia woli przyjęcia w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ prawni opiekunowie w terminie potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

TERMIN PUBLIKACJI PRZYJETYCH KANDYDATÓW: 15.04.2024 godz. 12:00 – 23:59

 1. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny, który przyjmie dziecko.

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE

 1. Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, wg wzoru

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność /orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, wg wzoru

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Punkty przyznaje się wyłącznie za te kryteria, które zostały wybrane i oznaczone we wniosku oraz potwierdzone wymaganymi dokumentami/ oświadczeniami.

 

KRYTERIUM

 

LICZBA PUNKTÓW

 

SPOSÓB POTWIERDZENIA

 

Kandydat posiada rodzeństwo  w danym przedszkolu.

25 punktów

oświadczenie rodzica

(prawnego opiekuna)

Kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno - przedszkolnego.

 

 

25 punktów

 

oświadczenie rodzica

(prawnego opiekuna)

 

Oboje rodzice kandydata (prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego wychowania dziecka – rodzic (prawny opiekun) zatrudnieni  są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 

 

 

22 punktów

 

 

 

 

 

oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów),  a w przypadku samotnego

wychowania dziecka – rodzica 

(prawnego opiekuna)  

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

 

10 punktów

 

oświadczenie rodzica

(prawnego opiekuna)

 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

10 punktów

oświadczenie rodzica

(prawnego opiekuna) kryterium dotyczy tylko

oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych

 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

 

7

punktów

 

oświadczenie rodzica

(prawnego opiekuna) 

 

Wzory oświadczeń na dole strony

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego/zespołu przedszkolnego/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor zespołu/szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora zespołu/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. O przyjęciu do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 22.04.2024 godz. 8:00 – 26.04.2024 godz. 16:00 – składanie wniosków

10.05.2024 godz. 11:00 – 12:00 – publikacja list zakwalifikowanych kandydatów

13.05.2024 godz. 8:00 – 17.05.2024 godz. 16:00 – składania potwierdzenia woli przyjęcia kandydata

20.05.2024 godz. 12:00 – 16:00 – publikacja list przyjętych kandydatów

WZORY OŚWIADCZEŃ

1. Oświadczenie o wielodzietności.

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

3. Oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu.

4. Oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.

5. Oświadczenie o miejscu pracy rodzica(ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

6. Oświadczenie o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

7. Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny.

8. Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

9. OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA